Przedszkole

Od pierwszego września jestem pełnoprawnym przedszkolakiem Punktu Przedszkolnego dla dzieci autystycznych w Gdyni.

Codziennie rano chętnie wstaje i jadę z tatą do przedszkola, gdzie czeka na mnie już moja pani terapeutka p.Renata, która bardzo lubię. Pracujemy i bawimy sie razem 4 godziny. Oprócz tego mam codziennie godzinę innych zajęć - muzykoterapie, terapie ogólnorozwojową, logopedię,polisensorykę i gimnastykę korekcyjną.

Mój indywidualny program terapeutyczno - edukacyjny:

Obszary działalności edukacyjnej:

 

1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych.

·         Nauka wykonywania prostych poleceń – „wstań”, „usiądź”, „przerwa”, „połóż ręce na kolanach”, „chodź do mnie”, itp.

·         Eliminowanie zachowań niepożądanych – wygaszanie, wzmacnianie zachowań alternatywnych, itp.

·         Koncentrowanie i utrzymywanie uwagi - nawiązywanie kontaktu wzrokowego na dźwięk imienia, koncentrowanie i utrzymywanie uwagi na nauczycielu i pomocach dydaktycznych.

·         Wykonywanie poleceń nauczyciela kierowanych bezpośrednio do dziecka.

·         Wykonywanie prostych poleceń nauczyciela kierowanych do grupy.

 

2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku.

·         Samodzielne ubieranie się i rozbieranie.

·         Korzystanie z toalety, mycie i wycieranie rąk.

·         Prawidłowe spożywanie pokarmów, rozszerzanie jadłospisu.

·         Sprzątanie po sobie.

 

3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.

Imitacja werbalna:

·         Naśladowanie samogłoski.

·         Naśladowanie spółgłoski.

·         Naśladowanie sylab (połączenie poznanych samogłosek i spółgłosek).

·         Naśladowanie słów.

Mowa bierna:

·         Wskazywanie przedmiotów na polecenie ("Pokaż…”, „Daj…”).

·         Wskazywanie obrazków.

·         Wskazywanie części ciała (na sobie, na pacynce).

·         Wykonywanie poleceń jednoetapowych.

Mowa czynna:

·         Nazywanie przedmiotów z najbliższego otoczenia,

·         Nazywanie obrazków.

 

4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

·         Rozwijanie percepcji wzrokowej (segregowanie wg kategorii, kolorów, kształtów).

·         Rozwijanie percepcji słuchowej – ćwiczenia wrażliwości słuchowej, rozróżnianie dźwięków z otoczenia.

·         Rozwijanie percepcji dotykowej – różne faktury przedmiotów, konsystencje substancji.

·         Naśladowanie ruchów motoryki dużej.

·         Naśladowanie ruchów motoryki małej.

 

5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

·         Wrzucanie woreczków do pojemnika.

·         Łapanie, kopanie i toczenie piłki.

·         Chodzenie po gumowym  jeżu.

·         Tory przeszkód.

·         Uczestniczenie w zabawach ruchowych na świeżym powietrzu.

 

6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

·         Prawidłowe reagowanie na polecenia nauczyciela związane z bezpieczeństwem.

·         Plany aktywności.

 

7. Wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec.

·         Wystukiwanie prostych rytmów – naśladowanie.

·         Gra na prostych instrumentach muzycznych – muzykowanie w grupie.

 

8. Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne.

·         Zabawa ciastoliną.

·         Zabawa plasteliną.

·         Malowanie farbami.

·         Kolorowanie.

 

9. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.

·         Budowanie wieży z klocków według wzoru.

·         Wydzieranki.

·         Wyklejanki.

·         Posługiwanie się nożyczkami – wycinanki.

 

 10. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

·         Rozpoznawanie wybranych roślin i zwierząt.

 

11. Wspomaganie rozwoju intelektualnego wraz z edukacją matematyczną.

·         Rozróżnianie wybranych stosunków przestrzennych.

 

12. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

·         Łączenie punktów – tworzenie linii pionowych.

·         Łączenie punktów – tworzenie linii poziomych.

·         Łączenie punktów – znak dodawania.

·         Rysowanie po śladzie – figury geometryczne.

 

13. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

·         Rozpoznawanie i nazywanie członków rodziny.

 

Założone osiągnięcia uczniów

 

Ad. 1. W zakresie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewania się z dorosłymi i dziećmi, zgodnego funkcjonowania w zabawie i sytuacjach zadaniowych, uczeń na miarę własnych możliwości:

  • prawidłowo wykonuje polecenia-„wstań”, „usiądź”, „przerwa”, „połóż ręce na kolanach”, „chodź do mnie”, itp. w różnych miejscach i sytuacjach,
  • przejawia mniej zachowań niepożądanych lub są one zupełnie wyeliminowane,

·         nawiązuje kontakt wzrokowy na dźwięk imienia, koncentruje i utrzymuje uwagę na nauczycielu i pomocach dydaktycznych,

·         wykonuje polecenia nauczyciela kierowane bezpośrednio do niego,

·         wykonuje proste polecenia nauczyciela kierowane go grupy.

 

Ad. 2. W zakresie kształtowania czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych - wdrażania do utrzymywaniu ładu i porządku, uczeń na miarę własnych możliwości:

·         samodzielnie ubiera się i rozbiera,

·         korzysta z toalety, myje i wyciera ręce,

·         prawidłowo spożywa pokarmy z różnych grup żywieniowych,

·         sprząta po sobie.

 

Ad. 3. W zakresie wspomagania rozwoju mowy uczeń na miarę własnych możliwości:

- podczas imitacji werbalnej

·         naśladuje wymowę samogłosek,

·         naśladuje wymowę spółgłosek,

·         naśladuje wymowę sylab (połączenie poznanych samogłosek i spółgłosek),

·         naśladowanie wymowę słów.

- w mowie biernej

·         wskazuje przedmioty na polecenie ("Pokaż…”, „Daj…”),

·         wskazuje obrazki,

·         wskazuje części ciała (na sobie, na pacynce),

·         wykonuje polecenia jednoetapowe.

- w mowie czynnej

·         nazywa przedmioty z najbliższego otoczenia,

·         nazywa obrazki.

 

Ad. 4. W zakresie wspierania dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia, uczeń na miarę własnych możliwości:

·         segreguje przedmioty według kategorii, kolorów, kształtów (percepcja wzrokowa).

·         reaguje adekwatnie na dźwięki płynące z otoczenia, rozróżniania je i nazywa (percepcja słuchowa),

·         zna i dotyka różne faktury przedmiotów oraz konsystencje substancji (percepcja dotykowa),

·         naśladuje ruchy motoryki dużej,

·         naśladuje ruchy motoryki małej.

 

Ad. 5. W zakresie wychowania zdrowotnego i kształtowania sprawności fizycznej, uczeń na miarę własnych możliwości:

·         wrzuca woreczki do pojemnika,

·         łapie, kopie i toczy piłkę,

 ·         chodzi po gumowym  jeżu,

·         przechodzi tory przeszkód,

·         uczestniczy w zabawach ruchowych na świeżym powietrzu.

 

Ad. 6. W zakresie wdrażania do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych, uczeń na miarę własnych możliwości:

·         prawidłowo reaguje na polecenia nauczyciela związane z bezpieczeństwem,

·         podąża za planem aktywności.

 

Ad. 7, 8. W zakresie wychowania przez sztukę uczeń na miarę własnych możliwości:

·         wystukuje proste rytmy naśladując nauczyciela,

·         gra na prostych instrumentach – uczestniczy w muzycznych zajęciach grupowych,

·         bawi się ciastoliną,

·         bawi się plasteliną,

·         maluje farbami,

·         koloruje ilustracje.

 

Ad. 9. W zakresie wspomagania rozwoju umysłowego poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych, uczeń na miarę własnych możliwości:

·         buduje wieżę z klocków według wzoru,

·         wydziera,

·         wykleja,

·         posługuje się nożyczkami – wycina.

 

Ad. 10. W zakresie wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt, uczeń na miarę własnych możliwości:

·         rozpoznaje wybrane rośliny i zwierzęta.

 

Ad. 11. W zakresie wspomaganie rozwoju intelektualnego wraz z edukacją matematyczną, uczeń na miarę swoich możliwości:

·         rozróżnia wybrane stosunki przestrzenne.

 

Ad. 12. W zakresie kształtowania gotowości do nauki czytania i pisania, uczeń na miarę własnych możliwości:

·         łączy punkty – tworzy linie pionowe,

·         łączy punkty – tworzy linie poziome,

·         łączy punkty – tworzy znak dodawania,

·         rysuje po śladzie figury geometryczne.

 

Ad. 13. W zakresie wychowania rodzinnego, obywatelskiego i patriotycznego, uczeń na miarę własnych możliwości:

·         rozpoznaje i nazywa członków rodziny.

 

 

III.          METODY PRACY

 

Tradycyjne formy oddziaływania terapeutycznego i edukacyjnego okazały się nieskuteczne w konfrontacji z tak szerokim zakresem deficytów rozwojowych, jakimi obarczone są dzieci autystyczne.

Głównym celem procesu edukacyjno – terapeutycznego w przypadku uczniów autystycznych jest kształtowanie u dziecka jak największej liczby zachowań adaptacyjnych, które rozwiną jego niezależność i umożliwią mu samodzielne funkcjonowanie w środowisku.

Cel ten można osiągnąć poprzez:

·         wzmacnianie coraz bardziej zbliżonej do prawidłowej formy umiejętności przy użyciu znaczących dla dziecka wzmocnień; w początkowym okresie są to zazwyczaj wzmocnienia pierwotne w postaci smakołyków lub preferowanych przez dziecko aktywności; później coraz większego znaczenia nabierają wzmocnienia społeczne;

·         ścisłe kontrolowanie sytuacji, w których zachowanie przebiega; oznacza to odpowiedni sposób wydawania poleceń, które w początkowym okresie powinny być krótkie i bardzo konkretne oraz umiejętne wprowadzanie i wycofywanie różnorodnych podpowiedzi (manualnych, wizualnych, werbalnych); temu celowi służy również wprowadzenie do środowiska edukacyjno – terapeutycznego wyraźnej struktury czasowo – przestrzennej,

·         eliminowanie zachowań niepożądanych stosując odpowiednio opracowane sposoby reagowania (wygaszanie, ignorowanie, rekonstrukcję, procedury przerywające, itp.).

Pracę z dziećmi autystycznymi charakteryzuje konieczność rozbijania umiejętności złożonych na bardzo drobne elementy składowe, z których każdy musi być uczony oddzielnie. Nowe umiejętności dobudowywane są do już opanowanych. Dlatego nauczanie dzieci autystycznych można porównać do budowania piramidy.

 

 

Podczas pracy z dziećmi wykorzystywane są następujące metody:

  • trening odrębnych prób,
  • uczenie sytuacyjne,
  • uczenie incydentalne,
  • opóźnienie czasowe.

 
   1 % dla Dariuszka
   Apel o pomoc !!
   BARDZO DZIĘKUJEMY!!!!!!!
   Diagnoza
   Dokumentacja
   Leczenie DAN!
   O Dariuszku
   Terapia
      Dogoterapia
      Hipoterapia
      Krzyżowo - czaszkowa
      Przedszkole
      Integracja sensoryczna
      Logorytmika
      Muzykoterapia
      Terapia behawioralna
   Autyzm
   Ważne adresy
   Z zapisków mojej mamy

 
Copyright ©2010 by dariuszekautyzm
Kreator Stron www